Gmina Lwówek Śląski: Na sprzedaż nieruchomość niezabudowana

3 dni temu

Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski informuje o ogłoszonym III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 1 miasta Lwówek Śląski. Działka o kształcie regularnym, położona w strefie peryferyjnej miasta Lwówek Śląski, w sąsiedztwie terenów zielonych.

Na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 26 marca 2015 r. Nr VII/67/15 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Lwówek Śląski (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 3307 ze zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. Nr 2021 poz.2213) – Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski – ogłasza:

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej ewidencyjnie nr 19/3 o powierzchni 0,1371 ha, położonej w obrębie 1 miasta Lwówek Śląski. Działka o kształcie regularnym, położona w strefie peryferyjnej miasta Lwówek Śląski, w sąsiedztwie terenów zielonych oraz zabudowy przemysłowo- usługowej. W pobliżu zlokalizowane są stacje paliw, stacja diagnostyczna oraz budynek policji. Poprzez środek działki przebiega linia elektroenergetyczna SN w układzie płaskim, ponadto przez północną część działki przebiegają dwie linie kanalizacji sanitarnej, co ogranicza możliwości inwestycyjne. Klasa bonitacyjna gruntów: ŁIII-0,1371 ha.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem 1P/U- jako teren zabudowy produkcyjnej i usługowej. Strefa „OW” obserwacji archeologicznej(100%), teren zalewany wodami powodziowymi (100%). Dla nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży wyznaczone były terminy poprzednich przetargów: I przetarg: 04.03.2024 r., II przetarg: 10.05.2024 r.

W Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim w/w nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą nr JG1S/00033552/0.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 95.000,00 zł. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%

Przetarg odbędzie się dnia 12.08.2024r. o godz. 0900 w pokoju nr 3 tut. Urzędu (parter) brama „A”.

Warunkiem przystąpienia do przetargu, będzie wpłacenie w a d i u m w wysokości 10 ceny wywoławczej tj. kwoty: 9.500,00 zł w terminie do dnia 07.08.2024r. (włącznie), które należy wpłacić na konto Gminy Lwówek Śląski Nr 84 1020 2137 0000 9902 0134 9554.

Wadium winno być wpłacone odpowiednio wcześniej, tak aby w wyznaczonym dniu środki pieniężne znajdowały się na rachunku organizatora przetargu.

Zastrzega się, iż w przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Lwówek Śląski.

Nabywca w/w nieruchomości w terminie do 1 miesiąca od daty wygrania przetargu przystąpi do podpisania umowy notarialnej w przeciwnym razie Gmina może odstąpić od zawarcia tej umowy, a nabywca straci wpłacone wadium.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Uwaga: Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z powiatowej ewidencji geodezyjnej i GMINA nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim, pok. nr 4, tel. (75)647-78-72.

Zapraszam do wzięcia udziału w przetargu.

-/UGiM Lwówek Śląski-/

Idź do oryginalnego materiału