I Niedziela Adwentu. Z prorokiem na spotkanie Jezusa

2 miesięcy temu
Ze względu na czas Adwentu szczególnego znaczenia nabiera werset 19. z Księgi proroka Izajasza z rodziału 63: „Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił”, który wydaje się nawiązywać bezpośrednio do otwieranego dzisiaj nowego okresu liturgicznego. Nadzieja jest cnotą adekwatną czasowi adwentu. Ona pozwala zarzucić kotwicę w dniu jutrzejszym. Nie chodzi jednak o jakieś snucie planów co do przyszłości; byłoby to płonne i iluzoryczne. Chrześcijańska nadzieja mówi: „jest jutro”. I nie wynika to z jakiś oczekiwań człowieka, ale z przekonania, iż w dzisiaj chrześcijańskiego życia, choćby najbardziej zbrukanego grzechem i niewiernością, ciągle działa Bóg.
Idź do oryginalnego materiału